Overordnet pædagogik

Vores tilgang baseres på anerkendende relationspædagogik og tager afsæt i systemisk narrativ metode.

Visioner og værdier


Vi ønsker at støtte barnet i at udvikle kompetencer og værktøjer, således at de på sigt, sammen med familien, er i stand til at mestre en hverdag med skole og fritid.

Vi har fokus på det hele menneske, fagligt, socialt og personligt. Vi tror på at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle egne kompetencer.

Vi ønsker at tilbyde et tæt og respektfuldt samarbejde/sparring med forældrene og barnets skole.

Rammer og pædagogik

Hvert barn har en primær voksen/kontaktpædagog. Det enkelte barns kontaktpædagog har den tætteste kontakt til familien, skolen og er ”tovholder” for arbejdet omkring barnet. Bl.a. udarbejder kontaktpædagogen i samarbejde med barnet, forældrene og evt. skolen en udviklingsplan, som indeholder relevante målbare arbejdspunkter. Planen evalueres mindst hver 3. måned.

Udviklingsplanen kan indeholde konkrete mål og arbejdspunkter inden for fx social træning, personlig hygiejne, kost, orden på værelset eller skolerelaterede punkter.

Børnene støttes/trænes i at indgå i sociale samspil, både internt i huset, i lokalmiljøet og i forhold til at opnå/vedligeholde venskaber fx fra skolen eller hjemmemiljøet. Ligesom børnene støttes i at benytte fritidstilbud i nærmiljøet, hvor dette skønnes relevant.

Vi ønsker at understøtte børnenes oplevelse af at have indflydelse på eget liv og miljøet i huset, samt at præsentere dem for demokratiske processer. Dette bl.a. ved at vi holder husmøder, hvor børnene får mulighed for at forholde sig til og tage beslutning omkring relevante emner.  

Vi lægger vægt på et tæt og respektfuldt samarbejde med familien. Familien bliver inddraget i tiltag omkring barnet og vi står gerne til rådighed med sparring og ideer, hvor familien måtte ønske det.

Som udgangspunkt vil div. sundhedsydelser, tandlæge m.m. varetages af forældrene, men vi hjælper gerne, hvis forældrene ønsker dette.

Familie og venner hjemmefra bliver inviteret til forskellige arrangementer for at understøtte dialog og tæt samarbejde.

En åben og respektfuld dialog med barnets skole prioriteres også højt. Det vil selvfølgelig foregå efter aftale med forældrene.

Der vil være mulighed for direkte kontakt mellem kontaktpædagogen og skolen, mindst en gang om ugen, i forbindelse med aflevering/afhentning af barnet.

Vi står gerne til rådighed med sparring og ideer, hvis skolen skulle ønske at gøre brug af det. Observation eller støttende deltagelse i timerne vil også være en mulighed. (Dog mod ekstra betaling, hvis det overstiger nogle enkelte timer)

Vi lægger vægt på at personalet har et anerkendende menneskesyn, relevant uddannelse og erfaring.

Alle ansatte får løbende supervision.